Make your own free website on Tripod.com
 

02/10/18

Home
DanhSách ThuỷThủĐoàn HQ-4
ChiếnThuật ĐầuChữ T
HìnhẢnh HảiChiến HoàngSa
TâySa HảiChiến
QuanBinhTC HoàngSa1974
Lố bịch kiểu Tàu phù
Danh-Sách Tử-Sĩ Hoàng-Sa
HQ5&HQ16 Bắn Nhau
TruyệnNựcCười MấyAnh SửaQuân-Sử
Lệnh TamBấtĐả-HứaThếHữu
AnhHùng BH NguyễnVănVượng
TưởngNiệm  AnhHùng NguyễnVănĐồng
VĩnhBiệt NguyênNhi
NgườiLínhGiàHQ4 NgôThếLong
NguyễnThượngLong-HảiChiến HoàngSa
VănTế 74 TửSĩ HảiChiến HoàngSa
VươngThếTuấn: HQ-4 Xin Rút Lui
Nhớ lại HCHS & SuyNgẫm
HànhQuân TrầnHưngĐạo47
Các ChiếnHạm VN&TC ThamChiến
TàiLiệuHQ4-TổngCụcCTCT
Bộ H́nh ChiếnTrường HQ-4
Pḥng-Tai của HQ-4
DanhSách CốThủ HoàngSa
TrươngVănLiêm-HQ5
Thư Người Giám-Lộ
T́m Hiểu Gerald Kosh
Tiểu-Sử Anh-Hùng Tử-Sĩ
Đại-Tá Ngạc Ở Đâu
Thư HT PhạmTrọngQuỳnh
Anh-Hùng Vương-Thương
TrầnVănĐảm-AnhHùng&Nhà VôĐịch
Tổng-kết Hải-Chiến
Hải-Chiến theo BùiThanh
AnhHùng BùiQuốcDanh
VũĐ́nhQuang-AnhHùngHảiPháo
Người AnhHùng HoàngSa
Văn Tế HoàngSa
Hồi Kư Của Ngườivề Từ HoaLục
Vài Ḍng HQ.4
Chuyện Một Con Tàu
TrùmMền HôXungPhong

 

Vài ḍng về HQ.4

 

那艘撞击我407号渔船的“陈庆瑜”号舰可以算是唯一的战斗舰艇,其前身是美国“萨维奇(Savage)”级雷达哨戒护航驱逐舰“福斯特(ForsterDER-334)”号,原来是为了在北部湾监视北越飞机而特别改造的,在所有参战的舰艇中设备最为先进。转让给南越以后,因为击沉过十四艘北越舰船而成为了南越海军的名舰。该舰的性能是∶

  标准排水量∶1,590 吨 满载排水量∶1,850
  全长∶93.3米,全宽∶11.2米,吃水∶4.3
  主机∶柴油机,功率∶6,080马力
  航速∶21节, 航程15节时10,000海里
  装备∶2座单装Mk.34 76毫米/50 倍伸全自动炮,并配有Mk63Mk.51火控系统。2Mk.04 20毫米厄利孔炮,281毫米Mk2迫击炮,5挺机枪,2组三联Mk.32 324毫米反潜鱼雷管,深水炸弹以及Mk.15反潜臼炮
  雷达∶SPS-28 对空, SPS-10对海, SPG-34火控
  声纳∶SQS-29舰壳式

HQ4 “陈庆瑜”号

AltaVista Tranlation: That hits my 407th fishing boat "Chen Qingyu" the ship to be allowed to be the only fight naval vessel, its predecessor is US "萨维奇 (Savage)" the level radar listening post abstains the escort destroyer "Forster (Forster, DER-334)", originally is for monitors the North Vietnam airplane in Gulf of Tonkin but specially to transform, in all enters a war in the naval vessel the equipment is most advanced. Giving to South Vietnam after, because of attacked and sank 14 North Vietnam ships to become the South Vietnamese navy's famous ship.

Thiều-Chửu dịch đoạn "HQ.4 chiến-hạm nổi tiếng của HQVN từng bắn ch́m 14 tàu của Bắc Việt" này như sau:

na tao chàng kích ngă 407hào ngư thuyền đíchtrần khánh duhào hạm khả toán thị duy nhất đích chiến đấu hạm đĩnh tiền thân thị quốctát duy (Savage)”cấp lôi đạt tiếu giới hộ hàng khu trục hạmphúc đặc (ForsterDER-334)” hào nguyên lai thị vi liễu tại bắc bộ loan giam thị bắc việt phi ky nhi đặc biệt cải tạo đích tại sở hữu tham chiến đích hạm đĩnh trung thiết bị tối vi tiên tiến chuyển nhượng cấp nam việt hậu nhân vi kích trầm quá thập tứ tao bắc việt hạm thuyền nhi thành vi liễu nam việt hải quân đích danh hạm

H́nh ảnh tàu TC bị Chiến-hạm HQVNCH bắn như sau:

(1) H́nh chiếc T-389 (Tảo-Lôi-Hạm) ch́m tại Hoàng-Sa (trưng-bày tại Bảo-Tàng Viện HQ, Qingdao Navy Museum)

(2) H́nh Liệp-Tiềm-Đĩnh K-274 sau khi trục-vớt, được một chiếc Trục-Vớt-Hạm kèm hông đưa về bến. Một số người tượng-trưng đứng đón chiếc tàu tơi-tả, hoàn-toàn bất khiển dụng đang được đẩy vào cầu tàu.


  389艇遭越舰重创后抢滩成功(某军迷网友翻拍自青岛海军博物馆) [1]


  274号猎潜艇---西沙海战的主力舰艇之一
  图为274艇从西沙巡航回到亚龙湾时的情景[2]

 

[1] Alta Vista (on-line translation): After 389 ships suffer more the ship heavy losses to hasten to ground successfully (armed force to rescreen from Qingdao navy museum)

[2] Alta Vista (on-line translation): 274 submarine chasers --- Xisha naval battle main force naval vessel, 274 return Asian Long Wanshi from Xisha

 

 

 

 

Home | DanhSách ThuỷThủĐoàn HQ-4 | ChiếnThuật ĐầuChữ T | HìnhẢnh HảiChiến HoàngSa | TâySa HảiChiến | QuanBinhTC HoàngSa1974 | Lố bịch kiểu Tàu phù | Danh-Sách Tử-Sĩ Hoàng-Sa | HQ5&HQ16 Bắn Nhau | TruyệnNựcCười MấyAnh SửaQuân-Sử | Lệnh TamBấtĐả-HứaThếHữu | AnhHùng BH NguyễnVănVượng | TưởngNiệm  AnhHùng NguyễnVănĐồng | VĩnhBiệt NguyênNhi | NgườiLínhGiàHQ4 NgôThếLong | NguyễnThượngLong-HảiChiến HoàngSa | VănTế 74 TửSĩ HảiChiến HoàngSa | VươngThếTuấn: HQ-4 Xin Rút Lui | Nhớ lại HCHS & SuyNgẫm | HànhQuân TrầnHưngĐạo47 | Các ChiếnHạm VN&TC ThamChiến | TàiLiệuHQ4-TổngCụcCTCT | Bộ H́nh ChiếnTrường HQ-4 | Pḥng-Tai của HQ-4 | DanhSách CốThủ HoàngSa | TrươngVănLiêm-HQ5 | Thư Người Giám-Lộ | T́m Hiểu Gerald Kosh | Tiểu-Sử Anh-Hùng Tử-Sĩ | Đại-Tá Ngạc Ở Đâu | Thư HT PhạmTrọngQuỳnh | Anh-Hùng Vương-Thương | TrầnVănĐảm-AnhHùng&Nhà VôĐịch | Tổng-kết Hải-Chiến | Hải-Chiến theo BùiThanh | AnhHùng BùiQuốcDanh | VũĐ́nhQuang-AnhHùngHảiPháo | Người AnhHùng HoàngSa | Văn Tế HoàngSa | Hồi Kư Của Ngườivề Từ HoaLục | Vài Ḍng HQ.4 | Chuyện Một Con Tàu | TrùmMền HôXungPhong

This site was last updated 01/25/15